Vybrané základní pojmy používané v katastru nemovitostí

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Obraz katastrální mapy, popřípadě její části, pořízený ručně, reprograficky nebo jako výstup z počítačových souborů. V praxi se užívá též pojem „snímek“ katastrální mapy. Kopie katastrální mapy označená předepsaným

způsobem je veřejnou listinou. Kopii katastrální mapy lze doplnit orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí; takto doplněná kopie však není veřejnou listinou.

LIST VLASTNICTVÍ

Obsahuje údaje katastru nemovitostí o vlastníku (spoluvlastnících) a jiném oprávněném, údaje o právech a údaje s právy souvisejícími, které se váží k vlastníkovi (ke spoluvlastníkům) a k nemovitostem a k jednotkám (bytům a nebytovým prostorům) v jeho vlastnictví (jejich spoluvlastnictví). List vlastnictví je rozdělen na záhlaví a části označené A, B, B1, C, D, E a F.

ORIENTAČNÍ MAPA

Orientační mapu parcel zpravidla tvoří rastrové obrazy katastrální mapy a map dřívějších pozemkových evidencí přibližně transformované do S-JTSK doplněné definičními body parcel, budov a vodních děl a ortofoto situací. Orientační mapa je doplňována informativním zobrazením změn.

PARCELA

Obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, je zobrazen svislým průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

PARCELNÍ ČÍSLO

Parcelní číslo je číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech katastrálního operátu v jednom katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli. Parcely se v každém katastrálním území označují arabskými čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

PARCELA ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE

Obraz pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem této evidence.

POZEMEK

Přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemku.

POZEMKOVÝ KATASTR

Bývalý evidenční nástroj, vzniklý podle zákona č. 177/1927 Sb., z. a n. o pozemkovém katastru a jeho vedení, jako unifikačního předpisu po vzniku Československé republiky; převzal elaborát evidovaného stabilního katastru a všechna užitečná ustanovení o zakládání a vedení stabilního katastru a postupně je modernizoval; platil do roku 1955 a nadále fungoval jako pomocný technický podklad.

S–JTSK

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ

Katastrální mapa, která je státním mapovým dílem a obsahuje body bodového pole, polohopis a popis; ve stanovených územích má podobu číselného vyjádření, tzn., že obsahuje seznam souřadnic všech lomových bodů

kresby obsahu mapy a předpis kresby.

SOUBOR POPISNÝCH INFORMACÍ

Zahrnuje údaje o katastrálních územích, parcelách, o budovách, o jednotkách (bytech a nebytových prostorech, o vlastnících nemovitostí a jiných oprávněných a o právních vztazích; je veden na záznamovém médiu počítače).

STAVEBNÍ PARCELA

Pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“.

VĚCNÉ BŘEMENO

Věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že je povinen něco trpět, něco konat nebo se něčeho zdržet; podstatnou vlastností věcného břemene je zatížení vlastníka nemovitosti tak, že je omezen ve výkonu vlastnického práva.

VÝMĚRA PARCELY

Vyjadřuje plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra (plošný obsah) parcely se určuje na celé čtvereční metry (m2), povoleným násobkem je hektar (= 10 000 m2).

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Výčet parcel a budov nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo jiného oprávněného, příslušejících k listu vlastnictví, s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí a výčet údajů o domě s byty

a nebytovými prostory. Výčet údajů může být úplný nebo částečný.

ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE PARCEL (ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ)

Představuje evidenci zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou znatelné), protože tyto pozemky byly v době zakládání a vedení Jednotné evidence půdy (1956–1964) a dále v době platnosti evidence nemovitostí (1964–1992) sloučeny do velkých půdních celků – honů. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace dřívějších pozemkových evidencí (bývalého pozemkového katastru). Údaje zjednodušené evidence parcel jsou součástí katastrálního operátu. Její postupné převedení mezi parcely s úplnými údaji katastru nemovitostí je spojeno s procesem digitalizace souboru geodetických informací (katastrálních map).

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Je to technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí.

KATASTRÁLNÍ MAPA

Katastrální mapou je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru.