Výnosový způsob


Oceňování nemovitostí

Oceňování stavby Nestanoví‑li zákon o oceňování majetku jinak, oceňuje se stavba (nebo její část) nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací. Jejich použití u jednotlivých druhů staveb stanoví prováděcí vyhláška. Stavba se oceňuje podle účelu jejího užití bez rozdílu, zda …