Pozemky

Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (zemědělskými pozemky), dále na lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území. K evidovaným nemovitostem se zapisují práva a další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis.