Oceňování pozemků


Oceňování pozemků

Pozemky a cenová mapa pozemků Pozemky se pro účely oceňování a tvroby cenové mapy pozemků člení na stavební pozemky; zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost); lesní pozemky (lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky); …