Oceňování pozemků

Pozemky a cenová mapa pozemků

Pozemky se pro účely oceňování a tvroby cenové mapy pozemků člení na

 • stavební pozemky;
 • zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost);
 • lesní pozemky (lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky);
 • vodní plochy;
 • jiné pozemky.

Stavební pozemky

Stavební pozemky se pro účely oceňování a tvorby cenové mapy pozemků dále člení (nové odstavce 2 a 3 § 9) na

 • nezastavěné pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako
  • zastavěné plochy a nádvoří;
  • pozemky určené k zastavění;
  • zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku (souvisle navazují na pozemek druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se společným účelem jejich využití);
  • pozemky s právem stavby;
 • zastavěné pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako
  • zastavěné plochy a nádvoří;
  • ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
 • plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.

Stavebními pozemky nejsou

Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití stanoví prováděcí vyhláška. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením (včetně jejich příslušenství), podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb, zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.

Priorita: skutečný stav

Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.

Oceňování stavebního pozemku

Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě. Není­‑li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 , upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným způsobem oceňování, které stanoví prováděcí vyhláška.

K ceně pozemku se přičte cena stavby, popřípadě staveb, které jsou jeho součástí a cena trvalých porostů. Stojí­‑li stavba, která je součástí pozemku, na několika pozemcích, nezapočte se k ceně pozemku, na němž je přestavkem (podle ustanovení § 1087 oz, zasahuje­‑li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl­‑li zřizovatel stavby v dobré víře. Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku). Způsob určení výměry nemovité věci stanoví prováděcí vyhláška.