Katastr nemovitostí

Rozsáhlé změny, které nový občanský zákoník přinesl v pojetí soukromého práva, se zásadním způsobem dotkly také oblasti nemovitostí a tím i katastru nemovitostí – v podobě nové definice nemovitosti, uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku či zavedení řady nových věcných práv, která dosud neexistovala, a která se budou do katastru zapisovat.

Nový občanský zákoník navíc zavádí požadavek na zápis mnoha dalších skutečností, které se do katastru dosud nezapisovaly. Všechny tyto změny si tak vynutily přípravu zcela nového katastrálního zákona, který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 8. 8. 2013 ve znění schváleném Senátem.

Nový katastrální zákon, tj. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nabyl účinnosti rovněž 1. 1. 2014.

Nový katastrální zákon, který upravuje komplexně problematiku katastru nemovitostí (s výjimkou právní úpravy, kterou řeší nový občanský zákoník), přináší několik zásadních změn. Zákon především sjednocuje roztříštěnou právní úpravu do jediného předpisu.

Co se do katastru nemovitostí zapisovalo, řešil zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a druhý samotný zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem obsahoval proces zápisu do katastru. Oba zákony nový katastrální zákon ke dni 1. 1. 2014 zrušuje a znění dalších 25 zákonů upravuje.

Katastrální zákon dále navazuje a rozvíjí nový občanský zákoník, který zavádí řadu zásad, na nichž byla založena původní pozemková evidence, a které mají odstranit stávající problémy a zvýšit bezpečnost v oblasti realitního a dražebního trhu.

Významnou změnou je, že se stavba stává součástí pozemku. V případě, že je k 1. lednu 2014 vlastník pozemku současně vlastníkem stavby, nepůjde již o dvě samostatné nemovitosti. Údaj o tom, že součástí pozemku je stavba, bude uveden prostřednictvím pozemku. Uvede se, o jakou budovu se jedná, číslo popisné nebo evidenční, případně způsob využití stavby (např. garáž apod.). Budovy se samozřejmě budou nadále zobrazovat do katastrální mapy. Prakticky to znamená, že např. zástavní právo nebo věcné břemeno zřizované ke stavbě bude zřízeno i k pozemku.

Ochrana vlastníka

Nová úprava katastrálního zákona více ochraňuje vlastníky nemovitostí před podvodnými či nesprávnými zápisy v katastru nemovitostí. Zmocněnec, který bude zastupovat vlastníka, bude muset pro zápisy v katastru předložit úředně ověřenou plnou moc. O provedeném vkladu zmocněncem bude nově katastr dohodnutým způsobem informovat i samotného vlastníka. Vlastník bude informován o každém návrhu, který se týká jeho nemovitosti. Ačkoliv opatření nejsou nikdy stoprocentně spolehlivá, lze se domnívat, že zákonodárci zde učinili maximum možného a nová legislativa tak přispěje k větší právní jistotě.